„Internauci”

ROK 2005/6 ROK 2006/7 ROK 2007/8 ROK 2008/9 ROK 2009/10 ROK 2010/11 ROK 2011/12 ROK 2012/2013 ROK 2013/2014 ROK 2014/2015 ROK 2015/2016 ROK 2016/2017

Opiekun - mgr Joanna Poniatowska

Głównym celem nauczania informatyki jest kształcenie u dzieci podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną oraz przygotowanie ich do posługiwania się środkami informatycznymi w przyszłym życiu codziennym i zawodowym.

Zajęcia prowadzone są według programu„Mój Komputer”, który jest zgodny z podstawą programową przedmiotu.

Szybki rozwój komputeryzacji powoduje, że wiedza na temat działania i wykorzystania programów szybko ulega dezaktualizacji. Warunkiem koniecznym efektywnego funkcjonowania pojedynczych osób, zespołów ludzkich oraz dużych organizacji we współczesnym świecie jest umiejętne poszukiwanie informacji, jej selekcjonowanie, porządkowanie oraz twórcze opracowywanie i generowanie nowych informacji.

Pracownia komputerowa 1 Pracownia komputerowa 2

Dlatego ważnym elementem zajęć jest przygotowanie uczniów do korzystania z powszechnie dostępnych środków z uwzględnieniem ciągłych zmian w dziedzinie rozwoju sprzętu i narzędzi informatycznych. Dzieci są wdrażane do korzystania i przyjmowania coraz to nowszych narzędzi i technologii informatycznych. Program zakłada kształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie z zasobami informacji dostępnymi w coraz to większym zakresie we współczesnym świecie tak, aby umieli je wykorzystać w codziennym życiu zarówno w szkole na zajęciach różnych przedmiotów jak i w domu w celu pogłębienia wiedzy i właściwego przygotowania się do lekcji. Program uwzględnia kształtowanie takich nawyków i umiejętności, aby uczniowie nie byli biernymi obserwatorami, ale włączyli się aktywnie do życia szkolnego poprzez współtworzenie i uczestniczenie w projektach edukacyjnych.

Uczniowie mogą pogłębia swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania związane z technologią informacyjną na zajęciach prowadzonego przezez mnie koła.

Program koła oparty jest na podstawie programowej przedmiotu informatyka dla II etapu kształcenia. Przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV - VI zainteresowanych informatyką i komputeryzacją.


Zapraszam wszystkich do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie, zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli, ktorzy są zainteresowani współpracą z Internautami.


Link do strony z bibliografią i netografią

Copyright © Joanna Poniatowska, 2010